Banner Image

Agreement เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายและให้บริการส่งสินค้า

  • สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 20 วันสำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อ Johnson CALL CENTER 02-715-0465-7
  • การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อ Johnson CALL CENTER 02-715-0465-7
  • บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด