นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณโดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • เข้าสู่ระบบเฟสบุ๊ค
 • เข้าสู่ระบบ Google

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานประจำตัว, เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP, รหัสคุกกี้, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (บันทึกกิจกรรม) เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนน้อย

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีความสามารถทางกฎหมายจำกัด เราอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณหรือตามที่กฎหมายอนุญาต หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้
 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์ผู้ใช้
 • สำหรับการจัดการภายในของบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมคำติชม
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นในขณะที่คุณเป็นลูกค้าหรือความสัมพันธ์กับเรา หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ สิ่งนี้อาจต้องได้รับการเก็บรักษาไว้หลังจากนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของคุณเป็นนิรนาม เมื่อหมดความจำเป็นหรือระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้:

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากคุณให้ความยินยอม เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้หรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลนั้นให้กับคุณ รวมทั้งขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิ เพื่อขอให้เราส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์คัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากมีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการที่จำเป็นภายใต้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ในขอบเขตที่คุณสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อปฏิบัติภารกิจของเราเพื่อประโยชน์สาธารณะ

สิทธิในการลบ/ทำลาย คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้ลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเราไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้อีกต่อไป หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิคัดค้านตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สิทธิในการขอจำกัดการประมวลผล คุณมีสิทธิ์ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวในกรณีที่เรากำลังตรวจสอบคำขอของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการคัดค้านของคุณ มิฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่คุณขอให้เราระงับการใช้งานแทน

สิทธิในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลให้คุณทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ ตามรูปแบบหรือวิธีการที่เรากำหนด หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจแก่คุณ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารจากเราทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถคลิก "ยกเลิกการติดต่อ" บนลิงก์อีเมลหรือติดต่อเราทางอีเมล

เทคโนโลยีการติดตามส่วนบุคคล (คุกกี้)

เพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (คุกกี้) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการการโฆษณาที่เหมาะสมและติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้เว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ถูกวางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักการ การรักษาความลับ (การรักษาความลับ) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ (ความสมบูรณ์) และสภาพพร้อมใช้งาน (ความพร้อมใช้งาน) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผย นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหาร การคุ้มครองด้านการบริหาร การคุ้มครองทางเทคนิค และการป้องกันทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (การควบคุมการเข้าถึง)

การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเท่าที่เป็นไปได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดและดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขของนโยบายนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2021

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และการใช้งานเว็บไซต์แก่ลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ตาม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

2/3 อาคารบางนา ชั้น 9 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

อีเมล johnsonmkt05@johnsonfitness.com

เว็บไซต์ https://johnson.co.th/

เบอร์โทรศัพท์ 027519360

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมการตลาด

2/3 อาคารบางนา ชั้น 9 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

อีเมล johnsonmkt05@johnsonfitness.com

เบอร์โทรศัพท์ 027519360