fbpx

Agreement

  1. สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 20 วัน สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อ Johnson CALL CENTER 02-715-0465-7
  2. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ Johnson CALL CENTER 02-715-0465-7
  3. บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จํากัด  ถือเป็นที่สิ้นสุด
Log In with Facebook
or
Forgot password?
Don't have an account ?